Nové objednávky a zmeny v objednávkach je potrebné nahlásiť min. 3 pracovné dni vopred na email: objednavkysk@fiteat.sk. Platba prevodom - VOPRED.

sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky - spotrebitelia
Úvodné ustanovenia

Predávajúcim sa na účely týchto „Všeobecných obchodných a dodacích podmienok pre rok 2019" (ďalej len dodacie podmienky) rozumie predávajúci NUVYS FOOD s.r.o. v Žiline, oddiel C, vložka 17741.

Tieto dodacie podmienky precizujú podmienky zásielkového predaja výrobkov. Dodacie podmienky ďalej upravujú predaj za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

Tovar je možné objednať:
 • zaslaním písomnej objednávky na e-mail: objednavky@fiteat.sk
 • telefonicky na čísle: +420 737 421 688
 • za použitia diagramu „Objednávka" na webovej adrese predávajúceho www.fiteat.sk
Povinné náležitosti objednávky, ochrana osobných údajov

Pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku musí objednávka obsahovať informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí kúpnej zmluvy. Tieto informácie musia byť poskytnuté určitým a zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na zásady dobrej viery a na ochranu spotrebiteľa. Objednávka je dostatočne určitá, ak je v nej označený tovar katalógovým číslom a požadovaný počet balení; objednávka ďalej musí obsahovať nasl. údaje: meno a priezvisko, adresu na ktorú má byť výrobok zaslaný, tj.: meno a priezvisko, názov ulice, číslo popisné, mesto, PSČ, kontakt vo forme telefónneho čísla, popr. e-mail, súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy za podmienok stanovených týmito dodacími podmienkami.

Ak objednávka neobsahuje povinné údaje, príp. ak je z akéhokoľvek dôvodu neurčitá, nemožno jej vyhovieť.

Informácie podľa odseku 1. sú v súlade s platným právom (najmä: zák. 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení) zabezpečené proti zneužitiu a nebudú poskytnuté žiadnemu ďalšiemu subjektu s výnimkou oznámenia mená, priezviská a adresy príjemcu objednávky subjektu zabezpečujúcemu doručenie objednávky.

Akonáhle pominie účel, na ktorý boli Vaše osobné údaje spracované (prípadne na základe Vašej žiadosti) vykonáme likvidáciu týchto údajov, s výnimkou zákonom stanovených prípadov týkajúcich sa uchovávania osobných údajov na účely archívnictva a uplatňovania práv v občianskom súdnom konaní, trestnom konaní a správnom konaní. Predávajúci uchováva po nevyhnutne potrebný čas iba Vaše objednávky vrátane fakturačných a dodacích údajov. Ak si objedná spotrebiteľ výrobok objednávkou obsahujúcou povinné náležitosti podľa ods. 1 tohto článku sa má zato, že súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku.

Potvrdenie objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený zaslať predávajúcemu objednávku pri jednaní prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku iba vtedy, ak sa oboznámil s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy s obsahom týchto dodacích podmienok.

Úhrada objednávky:
 • Po objednaní Vám v čo najkratšom možnom termíne príde potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu,kde bude uvedené číslo účtu a variabilný symbol objednávky (pri platbe nutné uviesť pre ľahšiu dohľadateľnosť platby).
 • Ak požadujete platbu v hotovosti (nutné uviesť v objednávke) platba prebehne prostredníctvom rozvozového kuriéra.
 • Možnosť platby formou stravných lístkov s 10% navýšením ceny - manipulačný poplatok.
Objednanie a výluky v objednávke:
 • Objednávku je potrebné urobiť najneskôr 48 hod. pred dátumom prvého závozu prostredníctvom objednávkového formulára alebo e-mailom na objednavky@fiteat.sk
 • Výluku stravy je možné vykonať najneskôr 48 hod. pred dátumom požadovanej výluky zaslaním požiadavky na e-mail objednavky@fiteat.sk
Storno objednávky:
 • Za zrušenie objednávky si účtujeme "stornopoplatok" vo výške 30 % z celkovej sumy objednávky.
Dodacie podmienky, náklady na dodanie:
 • Dodávky sú realizované vždy v termíne podľa objednávky zákazníka, cena dopravy je v závislosti od možností rozvozových trás.
 • Distribúcia objednávok je realizovaná prostredníctvom našich kuriérov.
Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia:
 • V závislosti od druhu chýb a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi má kupujúci právo zakúpené produkty reklamovať.
 • Reklamáciu je nutné podať písomne.
Záverečné ustanovenia

Znenie týchto obchodných a dodacích podmienok môže byť priebežne upravované, pričom platí, že platné znenie je to, ktoré kupujúci odsúhlasil v čase uskutočnenia objednávky.

Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, riadi sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka s osobitným zreteľom na ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020.

Spracovanie osobných údajov od 1.2.2019
Pre objednanie tovaru a jeho dodanie je nevyhnutné, aby zákazník poskytol svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt.Tieto nebudú poskytované tretím osobám iba využívané pre newsletterové informácie Našim zákazníkom.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť NUVYS FOOD s.r.o., so sídlom Mankovice 138, 742 35 ODRY, IČO: 253 88 495, DIČ: CZ25388495, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka C, vložka fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracováva v súvislosti so svojou činnosťou. Osobné údaje zákazníkov spracováva plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a robí všetko pre to, aby osobné údaje boli dostatočne zabezpečené a chránené pred zneužitím.

Účelom tohto dokumentu je informovať zákazníkov o tom, na aký účel sú osobné údaje spracovávané, komu môžu byť osobné údaje sprístupnené, aké sú lehoty na ich uchovávanie, aké sú práva zákazníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ďalej o existencii profilovania a automatizovaného rozhodovania. Tento dokument je dostupný v sídle NUVYS FOOD s.r.o.. Špecifické Zmluvné dokumenty môžu v závislosti od povahy konkrétneho zmluvného vzťahu bližšie špecifikovať spôsob a rozsah spracovania osobných údajov.

1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom Vašich osobných údajov je NUVYS FOOD s.r.o., so sídlom Mankovice 138, 742 35 ODRY, IČO: 253 88 495, DIČ: CZ25388495, zapísaná v obchodnom registri K7 v "). Správca nemá menovaného poverenca na ochranu osobných údajov.

2. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na účely uzatvorenia a správy kúpnej zmluvy, plnenia zmluvných i zákonných záväzkov z nej plynúcich a jednania o zmene zmluvy. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu vyžadovanom zmluvou či právnymi predpismi je povinné, v prípade neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnuté poskytnutie služby.

Bez súhlasu zákazníka môže Správca osobné údaje v primeranej miere spracovávať aj na účely priameho marketingu (oprávnený záujem). Za týmto účelom budú spracovávané len kontaktné a identifikačné údaje na doručenie marketingového oznámenia. Zákazník má právo so spracovaním podľa tohto odseku vysloviť nesúhlas, a to komunikačnými prostriedkami uvedenými v tomto dokumente.

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame iba od Vás.

4. DOBA UKLADANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje máme uložené po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, ktorá je vyžadovaná a uvedená v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích lehôt.

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníka môžu byť sprístupnené:

verejným orgánom, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcom dane, súdnym exekútorom, orgánu dohľadu a pod., a to buď na vyžiadanie, alebo z vlastného rozhodnutia Správcu (napr. v prípade, že má podozrenie zo spáchania trestného činu alebo priestupku), avšak vždy iba v rozsahu av súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobám, ktoré sa na základe zmluvy podieľajú na predmete činnosti Správcu, ktoré sú poverené na plnenie zmluvných a zákonných povinností Správcu, pričom tieto sú vždy zaviazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti minimálne v rozsahu v akom je zaviazaný Správca (napr. audítori, advokáti, externí daňoví poradcovia), to všetko za vyššie uvedenými účelmi spracovania osobných údajov,

6. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník má právo sa kedykoľvek obrátiť na Správcu a požadovať informácie o spracovaní jeho osobných údajov a prístup k nim. Ďalej má právo na výmaz, právo na opravu nepresných či neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov a právo vzniesť námietku.

Uvedené práva môže zákazník uplatniť osobne v sídle Správcu, e-mailom na objednavky@fiteat.cz alebo písomne na adrese: NUVYS FOOD s.r.o., Mankovice 138, 742 35 ODRY. Zákazník sa v prípade porušenia povinností Správcu v súvislosti so spracovaním osobných údajov môže tiež obrátiť so sťažnosťou priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

7. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca nevyužíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie.

Vyskúšajte a uvidíte

Každý deň vám privezieme až päť porcií zdravého a chutného jedla.

Objednať